งานราวสะพานชุบกัลวาไนซ์และทำสี

 

{artsexylightbox autoGenerateThumbs="true" convertImage="crop" path="images/stories/product/steel" previewWidth="180" previewHeight="180"}{/artsexylightbox}