เหล็กโครงหลังคา

โครงหลังคาชุบกัลวาไนซ์

{artsexylightbox autoGenerateThumbs="true" convertImage="crop" path="images/stories/product/8" previewWidth="180" previewHeight="180"}{/artsexylightbox} 

แปชุบกัลวาไนซ์

 {artsexylightbox autoGenerateThumbs="true" convertImage="crop" path="images/stories/product/7" previewWidth="180" previewHeight="180"}{/artsexylightbox}