ตารางมาตรฐานเหล็ก

มาตรฐาน มอก.
ตารางแสดงส่วนผสมทางเคมี
ประเภท ชั้น
คุณภาพ
ส่วนผสมทางเคมี    (ไม่เกินร้อยละ)
C Mn P S C+Mn
6


ตารางแสดงคุณสมบัติทางกล
ประเภท
เหล็ก
ชั้น
คุณภาพ
คุณสมบัติทางกล (ไม่ต่ำกว่า)
Tensile
Strength
Yield Strength ความยืด

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนตาม มอก.สำหรับเหล็กรูปพรรณ

(หน่วย : mm.)
ประเภท มิติ เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนตาม มอก. สำหรับ เหล็ก H - Beam, ไวด์แฟลงค์
มิติ     mm เกณฑ์คลาดเคลื่อน
ด้าน  B ทุกมิติ 3.0 mm
ความสูง   H น้อยกว่า   400 3.0 mm
400  -  600 4.0 mm
มากกว่า  600 5.0 mm
ความหนา t1 น้อยกว่า  16 1.0 mm
16   -   25 1.5 mm
25   -   40 2.0 mm
มากกว่า  40 2.5 mm
t2 น้อยกว่า  16 1.5 mm
16   -   25 2.0 mm
25   -   40 2.5 mm
มากกว่า  40 3.0 mm
น้ำหนักkg หนาน้อยกว่า  10 mm 5 %
หนามากกว่า  10 mm 4 %

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนตาม มอก. สำหรับเหล็กฉากพับ , เหล็กตัวยู , เหล็กตัวซี
มิติ     mm เกณฑ์คลาดเคลื่อน
ด้าน A,  B,  C น้อยกว่า   150 1.5 mm
150   -   300 2.0 mm
มากกว่า   300 3.0 mm
ความหนา t 2.3 0.25 mm
3.0  ,   3.2 0.30 mm
4.0  ,   4.5 0.45 mm
6.0 0.60 mm
ความได้ฉาก 1.5 องศา
น้ำหนัก   kg น้อยกว่า   600 10 %
600  -  2,000 7.5 %
มากกว่า 2,000 5 %


เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนตาม มอก. สำหรับเหล็กฉาก, เหล็กรางน้ำ, เหล็ก I - Beam
มิติ     mm เกณฑ์คลาดเคลื่อน
ด้าน A,  B น้อยกว่า   50 1.5 mm
50   -   100 2.0 mm
100  -  200 3.0 mm
มากกว่า   200 4.0 mm
ความสูง H น้อยกว่า   100 1.5 mm
100  -  200 2.0 mm
200  -  400 3.0 mm
มากกว่า  400 4.0 mm
ความหนา t สูงน้อย
กว่า130
น้อยกว่า  6.3 0.6 mm
6.3  -  10 0.7 mm
10  -  16 0.8 mm
มากกว่า  16 1.0 mm
t1, t2 สูงมาก
กว่า130
น้อยกว่า  6.3 0.7 mm
6.3  -  10 0.8 mm
10  -  16 1.0 mm
16  -  25 1.2 mm
มากกว่า  25 1.5 mm
น้ำหนัก kg หนาน้อยกว่า 10 mm 5 %
หนามากกว่า 10 mm 4 %
X

Right Click

ห้ามคัดลอก ทำสำเนา และเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาต